Thời khóa biểu

Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
17/09/2018
THỜI KHÓA BIỂU

TKB áp dụng từ ngày 17/9/2018

Tải xuống
Nguyễn Thị Khuyên Trường PTDTNT Đakrông